محصولات شاخص خوشبین

شرکت رنگین شهد لیان

خرما و خرمای مغزدار

خرما و خرمای مغزدار

فرآوری خرمای خوشبین

آلوچه و لواشک خرما

آلوچه و لواشک خرما

فرآوری خرمای خوشبین

حبه خرمای طعم‌دار

حبه خرمای طعم‌دار

فرآوری خرمای خوشبین

رولت خرما

رولت خرما

فرآوری خرمای خوشبین

ست پذیرایی خرما

ست پذیرایی خرما

فرآوری خرمای خوشبین

خرما شکلاتی طعم‌دار

خرما شکلاتی طعم‌دار

فرآوری خرمای خوشبین

خرما شکلاتی مغزدار

خرما شکلاتی مغزدار

فرآوری خرمای خوشبین

حلوا خرمایی

حلوا خرمایی

فرآوری خرمای خوشبین

رنگینک مغزدار خرمایی

رنگینک مغزدار خرمایی

فرآوری خرمای خوشبین